مدیریت پایدار منابع آب زیرزمینی با مشارکت خانوارها : نگرش های یک مطالعه در مورد مصرف و مدیریت آب خانوار

آب زیرزمینی تنها منبع آب شرب، ‌خانگی و نیازهای کشاورزی در منطقه جافنا در شمال سری لانکا است. با وجود این که چالش های پایداری برای این منبع آب زیرزمینی از لحاظ در دسترس بودن و کیفیت آب بطور گسترده در تحقیق کنونی مورد مطالعه قرار گرفته اند ،‌ شیوه های مدیریت و مصرف آب خانوار نادیده گرفته شده اند. بنابراین،‌ این مطالعه سعی می کند تا الگوی مصرف و شیوه های مدیریت آب خانوار را به همراه مقایسه کارایی اقدامات مختلف مدیریت آب بر کاهش کمبود آب این منطقه را بررسی کند. داده های اولیه از طریق یک نظرسنجی پرسشنامه ای از 142 خانوار متعلق به یک منطقه روستایی پرآب ،‌یک منطقه روستایی کم آب ،‌یک منطقه ساحلی و یک منطقه شهری جمع آوری شد. داده ها از لحاظ کمی و کیفی مورد تحلیل قرار گرفت. براساس نتایج، ‌تفاوت آماری معناداری در میانگین سرانه مصرف میان مناطق مختلف مطالعه شده و میانگین مصرف یک فرد در جافنا ،‌سری لانکا یعنی 200 لیتر در هر روز وجود ندارد. همچنین ،‌بعد خانوار و خانوارهای دارای منبع آب خود مهم ترین پیش بینی کننده های کل آب مصرف شده در یک خانوار هستند. علاوه بر این ،‌ بیش از نیمی از خانوارهای پاسخ دهنده بخاطر دسترسی مداوم به آب بعلت داشتن منبع آب توسط خودشان در حفظ آب مشارکت ندارند. تحلیل های بیشتر در مورد کارایی مداخلات مدیریت با استفاده از مدل سازی سیستم برنامه ریزی و ارزیابی آب  (WEAP) در مورد کاهش نقص نشان داد که اگر الگوهای مصرف کنونی ادامه یابد ،‌ یک تقاضای unmet  51.7 میلیون متر مکعب آب در سال 2030 داریم. از سویی دیگر، ‌با اجرای مداخلات مدیریتی ، نظیر افزایش تخلیه مجدد ،‌ کاهش مصرف سرانه ،‌ داشتن منابع آب اضافی ،‌کاهش آب بدون درآمد و نصب یک تصفیه خانه آب ،‌ می توان به تقاضای آب سال 2030 پاسخ داد.

 

گروه: تحقیقات

  تاریخ ثبت : 1401/03/04
 669