بررسی توسعه مدیریت بهروری منابع انسانی پایدار در راستایی حفظ منابع آب زیرزمینی استان یزد

هدف این تحقیق بررسی توسعه مدیریت بهروری منابع انسانی پایدار در راستایی حفظ منابع آب زیرزمینی استان یزد می باشد که به صورت موردی در شرکت آب و فاضلاب مشترکین منطقه 1 یزد مورد مطالعه واقع شده است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی می باشد جامعه آماری در این پژوهش کلیه کارکنان مشترکین منطقه 1 یزد 35 نفر بوده انجام گرفته است. چارچوب نظری تحقیق با استفاده از نظریه های ترکیبی و تلفیقی دانشمندان این حوزه می باشد. در این مدل منابع انسانی در بعد توانایی و استعداد، و دانش و آگاهی و مهارت مورد بررسی واقع شده و برای بهره وری منابع انسانی از پرسشنامه استاندارد استفاده شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شده است. در آزمون فرضیه ها با توجه به تایید فرضیه فرعی و بدست آمدن تاثیر مستقیم فرضیه اصلی تحقیق نیز تایید است. در این پژوهش، همچنین مشخص گردید سه متغییر فرعی شامل توانایی و استعداد، و آگاهی و دانش و مهارت بر بهره وری منابع انسانی در حفظ منابع آب زیر زمینی تاثیر دارد و در نهایت نتیجه گیری و پیشنهاد ارائه شده است.

گروه: تحقیقات