اعضای کمیته تحقیقات 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

1

اصغر ریاضتی

مدیرعامل ( رئیس کمیته )

2

ابوالقاسم سهیلی نیا

معاون منابع انسانی و تحقیقات

3

علی جعفری

معاون خدمات مشترکین و درآمد

4

جلال علمدار

معاون بهره داری و توسعه آب

5

عباسعلی فریمانی

معاون بهره داری و توسعه فاضلاب

6

بی بی سعیده تابافر

مدیر دفتر توسعه مدیریت و تحقیقات ( دبیر کمیته )

7

محمد تقی قانعیان

داور * عضو هیات علمی دانشگاه شهید صدوقی یزد

8

کاظم ندافی

داور * عضو هیات علمی دانشگاه تهران

9

مسعود رهایی فرد

داور * عضو هیات علمی دانشگاه اردکان