تفاهم نامه با پارک علم و فناوری یزد

تفاهم با دانشگاه آزاد یزد

تفاهم نامه با دانشگاه علوم پزشکی یزد

تفاهم نامه با جهاد دانشگاهی یزد